Prof. Dr. Mehmet ÇANLI

Prof. Dr. Mehmet ÇANLI

E-mail Adresi: mcanli4545@gmail.com

Telefon : 05326849486

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Doktora : Hacettepe Üniversitesi

1990-1994 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Tez Adı: Milli Mücadele Döneminde Türk-Yunan Esirleri ve Mübadelesi (1920-1923), (1994)

Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi

1988-1990 : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Tez Adı: Milli Mücadele Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri (1913-1924)

Lisans : Hacettepe Üniversitesi

1982-1986 Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

GÖREVLER

Profesör. 2013- : Hitit Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Doçent. 2009-2013 : Hitit Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

Yard. Doçent. 1994-2009 : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

-Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (Arşiv uzman yardımcısı 1987)

-Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 1988

-Başbakanlık Devlet Arşivleri genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1990

-Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 1991

-Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Araştırma Görevlisi 1992-1994)

-Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Öğretim üyesi 1994-2009)

-Kültür Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Genel Müdürlüğü (2006-2008) 2547/38. maddeye göre

-Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (2009_

YAPTIĞI İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER

-Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı (2009- 2012)

-Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı (1994-1996, 1997-2000)

-Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği

-VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kültür Özel İhtisas Komisyonu Kütüphanecilik Hizmetleri Komisyon Üyesi

-VIII. Beş Yıllık Arşivcilik Komisyonu. Komisyon Üyesi

VERDİĞİ DERSLER

-Modern Türkiye Tarihi

-TC. Tarihi Semineri

-20. Yüzyıl Dünya Tarihi

-20. Yüzyıl Siyasi Tarihi

-Türk Dış Politikası

-19.20. yy. Balkan Devletleri Tarihi

-Soğuk Savaş Dönemi Türkiye ve Doğu Avrupa ve Balkanlar

-Sözlü Tarih Çalışmaları

-Cumhuriyet Dönemi Göçler ve İskân Politikaları

-Atatürk Sonrası Türk Dış Politikası

-Türk Fikir Hareketleri Tarihi

-Türk yenileşme Tarihi

-Tarih Metodolojisi ve Kaynak Bilgisi

-Tarih Yazım Teknikleri

-Osmanlıca

-Osmanlı Paleoğrafyası

YAYINLANMIŞ ESERLERİ:

Kitaplar:

-Çanlı, Mehmet, Ankara, Kastamonu, Sivas Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Çorum,

Çorum, 2013, Çorum Belediyesi Kültür Yayını

-Çanlı, Mehmet, Çanakkale’den Doğu Cephesine Hüseyin Avni Bey”in Hatıraları,

Ankara, 2007, Murat Kitapevi, s. 320

-Çanlı, Mehmet-Ünal Türkeş, Muğla Şer’iye Sicillerine Göre Datça’da Sosyal ve

Ekonomik Hayat –İnceleme-Değerlendirme ve Metin (1885-1911), Muğla, 2006, s.

1100

-Çanlı, Mehmet-Ünal Türkeş, Datça (Reşadiye) Kuva-yı Milliyesi, Ankara, 1999, Atatürk

Araştırma Kurumu Yayını, s. 128

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

-Çanlı, Mehmet, “Balkanlarda Komitacılık ve Çetecilik: II. Meşrutiyet Dönemi Meclis-i

Mebusan Oturumlarında Yapılan Tartışmalar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir

Değerlendirme”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Aralık 2017,

-Çanlı, Mehmet, “I. Dünya Savaşında Propaganda Amaçlı Yayınlanan Dergi: Cihan-ı İslam”,

KAREN Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Aralık 2017,

-Çanlı, Mehmet, “İşgal ve Hukuk: İşgal Dönemi Osmanlı Hükümetlerinin Çıkardığı Hukuki

Metinler ve Bu Metinlerde İşgal Güçlerinin Etkisi (1918-1922)”, Uluslararası Türkçe

Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2016, (5/3), 1465-1481.

-Çanlı, Mehmet, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Evlilik Hukuku: Çorum Evlenme Defterleri

Örneği, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), 2016, 3(7), 85-100.

-Çanlı, Mehmet, “Balkanlardan Muğla’ya Göç ve Sosyo-Ekonomik Değişim”, Karadeniz

Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa İncelemeleri Dergisi, Sayı 12, Kış

2007, s. 49-68

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

-Çanlı, Mehmet, “Balkanlarda Komitacılık, Çetecilik ve Siyasi Af (1908-1913)”, Yeni

Türkiye, Rumeli Balkanlar Özel Sayısı III, Mart-Haziran 2015, sayı 68

-Çanlı, Mehmet, “Bulgar Trakya (İhtilas) İhtilal Komitesi (1918-1934)”, Ege Üniversitesi

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, Kış 2011

-Çanlı, Mehmet. “Yunan İşgal Kuvvetlerinin Tahliyesi Sonrasında Doğu Trakya’da Hilal-ı

Ahmer’in Sağlık Hizmetleri (1922-1924)”, Atatürk Yolu Dergisi, Güz 2009, Sayı 44

-Çanlı, Mehmet. “İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Bozöyük’ün (Yatağan-

Muğla) Sosyo-ekonomik Yapısı”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi (İLKE) Bahar 2007 Sayı 18, s.11-26

-Çanlı, Mehmet, “Eytam İdaresi ve Sandıkları (1851-1926)”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt

14, Ankara, 2002, s. 57-73

-Çanlı, Mehmet-Ünal Türkeş, “Menteşeliler Mudafaa-ı Vatan Cemiyetinin Kuruluşu ve

Teşkilatlanması”, Toplumsal Tarih, Şubat 2001, Sayı 86, s. 41-51

-Çanlı, Mehmet-Ünal Türkeş, “Datça (Reşadiye) Kuva-yı Milliyesinin Mali Kaynakları”,

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. III, Sayı 8, Yıl 1998, İzmir, 1999,

s. 193-214

-Çanlı, Mehmet, “Şırnak Beytüşşebap İlçesi ve Aşiretleri Üzerine Bir Deneme”, Meslek

Hayatının 25. Yılında Prof. Dr. Abdulhaluk Çay Armağanı, C. I, Ankara, 1998, s.

263-300

-Çanlı, Mehmet-Ünal Türkeş, “Reşadiye (Datça) Kuva-yı Milliyesinin Muğla ve Güney

Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesine Askeri Katkıları”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı 41,

Ağustos 1996, s. 73-104

-Çanlı, Mehmet, “Milli Mücadele Döneminde Amerikan Şark-i Karib Muavenet

Cemiyetinin Bazı Faaliyetleri”, Askeri tarih Bülteni, Sayı 38, Şubat 1995, s. 42-49

-Çanlı, Mehmet, “Detroit Kızılay Merkezi ve Amerika’daki Türklerin Kızılay’a

Yardımları”, Türk Kültürü Araştırmaları Prof. Dr. Oktay Aslanapa’ya Armağan,

Ankara, 1995, s. 81-94

-Çanlı, Mehmet, “Milli Mücadele Döneminde Kızılay’ın Antep’teki Faaliyetleri”, Askeri

Tarih Bülteni, Sayı 37, Ağustos 1994, s. 34-41

-Çanlı, Mehmet, “Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliği ve Buradaki Faaliyetleri”,

Türk Kültürü, Sayı 379, Yıl XXXII, Kasım 1994, s. 659-666

-Çanlı, Mehmet, “1924 Ahali Mübadelesi ve Yunanistan’daki Türklerin Anadolu’ya

Nakledilmesi”, Tarih ve Toplum, Eylül-Ekim 1994, Sayı 129, 130, s. 54-61/51-59

-Çanlı, Mehmet, “Toma Karayovof: Kuran, Türklük ve İslamiyet,” Mütercimi Sabık

Sobranya Azasından Mehmet Celal, Sofya, 1 Temmuz 1921, Çiftçi Bilgisi Matbaası,

s. 9, adlı kitabın tanıtımı, Bilge, Güz/6, 1995, s. 43-46

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

-Çanlı, Mehmet, “Örfi Hukuktan Medeni Hukuka Evlilik: Çorum Evlenme Defterleri Örneği”,

Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, Edirne

-Çanlı, Mehmet, “Üsteğmen Hüseyin Avni (Gençağa) Bey’in Hatıralarında Doğu Cephesinde

Sosyal ve Ekonomik Hayat”, 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşında Kafkas

(Doğu) Cephesi Ulsulararası Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 Erzurum

-Çanlı, Mehmet, “Bulgaristan’daki Türk Azınlığı ve Bulgar Trakya Komitesi (1918-1934),

Uluslararası Balkan Sempozyumu 5-7 Ekim 2012 İsparta

-Çanlı, Mehmet. “Türk Arşiv Kaynaklarına Göre Balkan Paktı Görüşmeleri Sürecinde Türk-

Yugoslav İlişkileri (1929-1934″, Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslar

Arası Sempozyumu 9-11 Haziran 2010, Tuzla/Bosna, 2010

-Çanlı, Mehmet. Yunan İşgali Dönemi ve Sonrasında Doğu Trakya’daki İç ve Dış Göçmenlere

Yapılan yardımlar (1922-1924)”, Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu

28-30 Mayıs 2010, Balıkesir, 2010

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

-Çanlı, Mehmet, “Osmanlı Vilayet Salnamelerinde İskilip (Çorum) Kazası (1870-1908)”, Her

Yönüyle İskilip: Dünü Bu günü ve Yarını Sempozyumu, 2014

-Çanlı, Mehmet, “Kızılay Arşiv Belgelerine Göre İşgal Döneminde Antep’te Sosyal ve

Ekonomik Hayat”, Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu, 2013

-Çanlı, Mehmet, “Cumhuriyet Arşivi Tasnif Çalışmalarına Genel Bir Bakış”, I. Milli

Arşiv Şurası, (20-21Nisan 1998), Ankara, 1998, s. 391-400

-Çanlı, Mehmet, Eytam İdaresi-Sandıkları ve Osmanlı Devletinde Yetimlerin Ekonomik

Haklarının Korunması ”, Savaş çocukları Öksüzler ve Yetimler, Editörler: Prof.

Dr. Emine Gürsoy-Naskali, Aylin Koç, İstanbul, 2003, s. 59-86

Bitirilen Proje

-Muğla Şer’iye Sicili Defterlerinin Okunması ve Değerlendirilmesi, Muğla Üniversitesi

Araştırma Fonu projesi, Proje Yöneticisi, 1999

Bildiri ile katıldığı bilimsel toplantılar:

-“Kızılay’ın Kuruluşu ve Muğla’daki Faaliyetleri”, Kızılay Haftası Münasebetiyle Hamle

Radyosu (Muğla), Kasım 1994

-“Güney Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesi”, Muğla Üniversitesinin düzenlediği panel, Mart

1995, Muğla

-“Nevruz’un tarihsel gelişimi”, Muğla Üniversitesinde Nevruz kutlamaları çerçevesinde

düzenlenen panel, Konuşmacı, 21 mart 1995

-“I. Milli Arşiv Şurası, (20-21Nisan 1998), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Ankara, 1998

-“Cumhuriyet” konulu konferans, Bodrum Turgut Reis Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet

kutlamaları çerçevesinde, Ekim 1998

-“Osmanlı’nın 700. Yılında Muğla Sempozyumu (6-7 Mayıs 1999)”, Muğla Üniversitesi,

Muğla, 1999

-“Atatürk ve Atatürk Milliyetçiliği”, konferans Muğla Emniyet Müdürlüğü, Aralık 1999.

-“Şırnak Bölgesi Aşiretleri ve Terörlerle Olan İlişkileri”, Muğla Üniversitesi Salı

Konferansları, Şubat 1999

-“Uluslararası Savaş Çocukları yetimler ve öksüzler sempozyumu (31 Ekim-1 Kasım

2002)”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2002

-“Ahali Mübadelesi ve Göçmen Nakli”, Kırıkkale Üniversitesi Bir Metefor olarak

Yolculuk Sempozyumu Kırıkkale Üniversitesi, Aralık 2004

-“Rum Azınlık ve Heybeliada Ruhban Okulu”, Konferans, 14 Nisan 2005, Aksaz

(Marmaris) Deniz Üssü Komutanlığı

“Türk Arşiv Kaynaklarına Göre Balkan Paktı Görüşmeleri Sürecinde Türk-Yugoslav İlişkileri

(1929-1934″, Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslar Arası Sempozyumu

9-11 Haziran 2010, Tuzla/Bosna, 2010

Yunan İşgali Dönemi ve Sonrasında Doğu Trakya’daki İç ve Dış Göçmenlere Yapılan

Yardımlar. (1922-1924)”, Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu 28-30

Mayıs 2010, Balıkesir, 2010

Türk Arşiv Kaynaklarına Göre Balkan Paktı Görüşmeleri Sürecinde Türk- Yugoslav

İlişkileri (1929-1934″, Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslar Arası

Sempozyumu 9-11 Haziran 2010, Tuzla/Bosna, 2010

Bulgaristan’daki Türk Azınlığı ve Bulgar Trakya Komitesi (1918-1934)”, Uluslararası

Balkan Sempozyumu “Balkanlar’da Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri” 5-7 Ekim

2012, İsparta-Burdur.

Eserlere Atıflar:

-Tespit edilen ortalama İki yüz elli adettir.