SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASA TEKLİFİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Av. Gürbüz Yüksel
Sağlık Bilişim Hukuku Bilim Uzmanı –

Sağlık çalışanlarının en çok muzdarip olduğu “sağlıkta şiddeti” önleme konusunda önemli bir
adım atıldı. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
12 nci maddesine eklenen bir fıkra ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan
personele karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, hakaret ve görevi yaptırmamak
için direnme suçları için kanunda öngörülen cezaların “yarı oranında” artırılması, ayrıca
yargılama sonucunda verilecek olan hapis cezasına TCK’ daki “hapis cezasını ertelenmesi” ve
CMK’ daki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” hükümlerinin uygulanmaması
öngörülmektedir.
Bir diğer düzenleme ise, şiddete uğrayan mağdur konumdaki sağlık çalışanına fail ve
yakınlarına hizmet vermekten kaçınma hakkı tanınmasıdır.
Ancak, burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, hukuk tekniği açısından bu
düzenlemenin Türk Ceza Kanununda yapılmasının daha doğru olacağı, ikinci husus ise,
cezaların caydırıcılığı açısından bu düzenlemelerin yeterli olmayacağıdır.
Şöyle ki; teklifte hapis cezasının para cezasına çevrilmeyeceğine dair bir düzenlemenin
olmaması karşısında, mahkemece hükmedilecek olan hapis cezasının para cezasına
çevrilebilme ihtimali her zaman mevcuttur. Bu ise düzenlemenin caydırıcılık etkisini
zayıflatacaktır.
Diğer taraftan, şiddete uğrayan sağlık çalışanının fail ve yakınlarına hizmet vermekten
kaçınması müeyyidesinin hizmet verecek başka bir sağlık çalışanının olmadığı (tek hekim olan)
yerler açısından hiçbir pratiği olmayacaktır.
Başlangıç için olumlu bir düzenleme olan teklifin TBMM’deki görüşmelerinde bu konuların
tekrar değerlendirilerek sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayacak şekilde yasalaşacağını
ümit ediyorum.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir